Agenda

Nieuwjaarscafé 2019
Vrijdag 01 Februari 2019, 19:30 - 23:00
Hits : 656

Nieuwjaarscafé 2019 -Zonneputteke Zoersel
vrijdag 1 februari
19 u 30 - 23 u
Onze jaarvergadering mét gratis hapje en drankje is de ideale gelegenheid om voeling te houden met het reilen en zeilen van Natuurpunt Voorkempen. Je komt in contact met bestuursleden, werkgroepverantwoordelijken en andere leden. Aan de hand van gevarieerde presentaties krijg je een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar en van onze financiële toestand (= wettelijke verplichting) voor het jaar 2018. Nadien worden – in primeur – de plannen voor 2019 toegelicht. Afdelingsreglement en boekhouding zullen ter inzage liggen.Volgens ons huishoudelijk reglement heeft ieder lid stemrecht, kan ieder lid vragen stellen en ter stemming voorleggen en het bestuur ter verantwoording roepen, kan ieder lid zich in voorkomend geval kandidaat stellen voor het invullen van een mandaat in het afdelingsbestuur en kan ieder lid zich kandidaat stellen voor de algemene vergadering van Natuurpunt vzw en van de specifieke verenigingen en van de beleidswerking van Natuurpunt vzw.
Volgens ons huishoudelijk reglement zijn weer enkele bestuursleden (her-)verkiesbaar. Zij worden op de jaarvergadering bij handopsteking verkozen. Een schriftelijke stemming gebeurt indien zich meerdere kandidaten voor eenzelfde functie aanbieden.
Enkele aanpassingen aan het huishoudelijk reglement zijn er op gericht de werking van onze afdeling te stroomlijnen. Ze zijn een gevolg van de denkdag die ons bestuur in maart organiseerde.
We kijken er naar uit je te ontmoeten!
Voor de concrete lijst van te (her)verkiezen bestuurders, zie vanaf begin volgend jaar op onze website. Idem voor de lijst van artikels uit het huishoudelijk reglement die voor wijziging voorliggen. Wie geabonneerd is op onze flits, ontvangt tijdig de gegevens thuis op zijn computer.

Zonneputteke, Zoersel

 

(Her)verkiezing bestuurders

Volgens art. 5.9 van het huishoudelijk reglement zijn volgende bestuurders (her)verkiesbaar in 2019:

1. Secretaris: Dirk Vanschoonbeek

2. Voorzitter werkgroep beheer: Eric Grupping

3. Ledenwerving: Bart Hellemans

4. Voorzitter Kern Zoersel: Paul Stryckers

5. De functie voorzitter werkgroep educatie is vacant. Kandidaten kunnen zich vóór de datum van de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter of de secretaris:

Peter_Keustermans@telenet.be of 03/312.54.67

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of 03/312.06.73

 

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van Natuurpunt Voorkempen

Werkingsgebied

Art. 2.2 Het werkingsgebied van de afdeling bestaat uit:

  • (…);
  • de gedeelten van het grondgebied van de gemeenten Zandhoven, Vorselaar en Lille die deel uitmaken van het natuurreservaat ‘Vallei van de Delfte beek’, zoals vastgelegd in overleg met de betrokken afdelingen en met de raad van bestuur van Natuurpunt vzw;
  • (…).

Motivering: de afdeling beheert ook enkele percelen op het grondgebied van de gemeente Lille (Wechelderzande). ‘Vallei van de Delfte beek’ is de nieuwe benaming voor de reservaten De Kluis, Blommerschot en Zalfens Gebroekt samen. De oude benamingen blijven bestaan voor de deelgebieden.

Algemene ledenvergadering

Art. 3.3 De Algemene Ledenvergadering vergadert minstens éénmaal per jaar, in de eerste helft van februari. Bijkomende vergaderingen worden samengeroepen door het afdelingsbestuur of wanneer minstens 25 leden van de afdeling hierom schriftelijk verzoeken. Het bestuur bezorgt de schriftelijke uitnodiging met alle agendapunten minstens tien dagen vooraf aan alle leden van de afdeling. De uitnodiging kan via het afdelingstijdschrift verstuurd worden. De uitnodiging vermeldt dat elk lid stemrecht heeft, dat elk lid vragen kan stellen en ter stemming voorleggen en het bestuur ter verantwoording kan roepen, dat elk lid zich in voorkomend geval kandidaat kan stellen voor het invullen van een mandaat in het afdelingsbestuur en dat elk lid zich kandidaat kan stellen voor de algemene vergadering van Natuurpunt vzw en van de specifieke verenigingen en van de beleidswerking van Natuurpunt vzw.

Motivering: de verschillende stappen die door het huishoudelijk reglement zijn bepaald inzake jaarverslaggeving en voorbereiding jaarvergadering blijken onrealistisch als deze laatste plaatsvindt in de tweede helft van januari, zoals dit tot op heden voorzien is.

 

3.8 Het werkingsverslag van het voorbije werkjaar wordt uiterlijk op 1 januari door de secretaris van elke werkgroep aan het afdelingsbestuur bezorgd. De secretaris van het afdelingsbestuur bundelt de werkingsverslagen van de werkgroepen en dat van het afdelingsbestuur. Elk werkingsverslag bevat een overzicht van de taken zoals opgenomen in de planning van het voorbije werkjaar met telkens opgave van de bereikte resultaten.

Motivering: door zowel de jaarprogramma’s als de werkingsverslagen tegen 1 januari (i.p.v. 10 januari) te laten indienen, komt meer tijd vrij voor de bundeling door de secretaris en de bespreking in het bestuur. Dit hangt samen met de wijziging in 3.3.

 

3.9 Het werkingsprogramma, het werkingsverslag, de begroting en het financieel verslag worden minimum één week voor de Algemene Ledenvergadering naar alle leden van de afdeling gestuurd die hierom verzocht hebben. De verzending gebeurt bij voorkeur elektronisch; zo niet per post. De leden kunnen hun verzoek richten tot de secretaris van de afdeling, hetzij op een vorige Algemene Ledenvergadering, hetzij tussentijds rechtstreeks, op eender welke wijze. Daartoe verschijnt minstens één oproep in het afdelingstijdschrift. De oproep daartoe verschijnt samen met de uitnodiging tot de Algemene Ledenvergadering in het afdelingstijdschrift.

Motivering: de oproep in het ledentijdschrift i.v.m. het aanvragen van deze documenten wordt geschrapt. Wie hier belangstelling voor heeft, kan steeds de aanvraag doen zoals in het artikel bepaald.

Het afdelingsbestuur

5.1 Het afdelingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een afdelingssecretaris, een penningmeester, de voorzitters van de werkgroepen en gewone leden. Cumulatie van een van deze functies is niet mogelijk, tenzij in het geval van art. 5.10.is mogelijk voor zover de goede werking van de vereniging niet wordt geschaad.

Motivering: de oude bepaling werd de laatste jaren niet meer toegepast.

5.3 De ondervoorzitter vervangt de voorzitter op diens vraag voor al diens bevoegdheden. De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen een taakverdeling afspreken. Bij definitief of tijdelijk wegvallen van de voorzitter treedt de ondervoorzitter automatisch in diens plaats.
Motivering: de ondervoorzitter moet ook de voorzitter vervangen als die door omstandigheden in de onmogelijkheid is om die functie uit te oefenen zonder dat hij/zij om die vervanging gevraagd heeft.

5.4 De afdelingssecretaris zorgt voor het werkingsverslag en het werkingsprogramma van het afdelingsbestuur, voor de bundeling van de werkingsverslagen en de werkingsprogramma’s conform art. 3.7 en 3.8, voor de verslaggeving van de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering en van het afdelingsbestuur. De afdelingssecretaris beheert en bewaakt de bestuurskalender en beheert het afdelingsarchief.

Motivering: hoewel de in 2018 ingevoerde bestuurskalender een door alle bestuurders gedeelde elektronische versie is, blijft het bewaken ervan een essentiële taak.

5.7 De gewone leden worden verkozen omwille van een bijzondere deskundigheid of ervaring of om een of meerdere specifieke taaktaken op te nemen. De gewone leden worden ook bij voorkeur aangesproken om taken te vervullen die door andere bestuursleden tijdelijk niet kunnen worden opgenomen. Het aantal gewone leden bedraagt in principe drie.

Motivering: het kunnen uiteraard meerdere taken zijn. Deze vloeien in het bijzonder voort uit de meerjarenprogrammatie waarmee in 2018 een aanvang is genomen.

5.8 De leden van het afdelingsbestuur worden verkozen door de Algemene Ledenvergadering van februari, voor een periode van drie jaar. Kandidaten moeten zich vooraf aanmelden bij de afdelingssecretaris. Hun kandidatuur wordt vermeld in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Wie zich kandidaat wil stellen, moet minstens één jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling actief geweest zijn binnen een of meer werkgroepen of unaniem voorgedragen worden door het bestuur.

Motivering: deze vereiste is tegenstrijdig met die van art. 3.3 waarin staat dat de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering een oproep tot kandidatuurstelling bevat. De definitieve kandidatenlijst kan na 1 januari via de website of een flits gepubliceerd worden.

5.15 Het afdelingsbestuur is belast met de volgende taken:

  • (…)De uitgave van het afdelingstijdschrift en het beheren van de afdelingswebsite alsook de coördinatie van alle communicatiemedia;
  • (…).

Motivering: aanpassing van dit artikel aan de nieuwe ontwikkelingen inzake sociale media.

8.5 Het afdelingsbestuur staat in voor de website, aangevuld met de sociale mediakanalen die het bestuur relevant vindt.

Motivering: sluit aan bij 5.15. Aanvulling conform de huidige praktijk, zonder concreet de mogelijke sociale media te vernoemen teneinde hier de nodige flexibiliteit te kunnen bewaren.

8.6 De werkgroepen zorgen voor een regelmatige en tijdige inbreng in het afdelingstijdschrift, op de website en de sociale mediakanalen.

Motivering: idem als 8.5.

NP_Logo.png
Monday the 6th. - Joomla Templates