Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen
Toegankelijkheid:

Het gebied ligt tussen knooppunt 62 en 57 van wandelnetwerk Kempense Hoven.

Beschrijving van het gebied

Voor het grootste deel bestaat het gebied uit natte heide met overgangen naar droge heide en twee vennetjes. Tegen de straatkant langs de noordzijde van het gebied ligt vochtig eiken-berkenbos. Waar het nog vochtiger wordt vind je overgangen naar berkenbroek op veenmos en nog verder en natter is er tenslotte wilgenbroek met geoorde en grauwe wilg. Het gebied maakt deel uit van een groter geheel, de Brechtse heide, wat een intensief landbouwgebied is.

Aan het vennetje staat een rustbank en deze gedenkplaat ter nagedachtenis van Frans Kerstens. Het is dank zij de gedreven inspanningen van Frans dat wij dit mooie gebied prachtig konden herstellen. Frans was jaren bestuurslid van Natuurpunt  en bezieler van de oorspronkelijke ‘Wielewaal’ – afdeling.

Dieren en planten

Het Marbeleven ligt midden een weidegebied waar nog tal van weidevogels zoals grutto, kievit en wulp zich thuis voelen. Het vormt een ideaal toevluchtsoord en nestgelegenheid voor vogels. Ook scholekster, kievit, veldleeuwerik en graspieper leven in deze omgeving.

Het Marbeleven is een belangrijk overwinterings- en fourageergebied voor eenden en ganzen met dodaars, wilde eend, krakeend, kuifeend, tafeleend, wintertaling, smient, slobeend en bergeend.

De open en gedeeltelijk natte partijen binnenin zijn omringd door struikgewas en struweel zodat er heel wat beschutting is voor zoogdieren (reeën). De kleinere leefwereld biedt ons amfibieën en een vrij grote verscheidenheid aan libellen en waterjuffers.

Qua planten vind je hier struikhei, dophei, moerasstruisgas, fijn schapengras en de zeldzame witte snavelbies

Natuurbeheer

Wij streven er naar om ooit met de eigenaar van het grotere deel tot een gezamenlijk beheer te komen van het hele gebied. Op die manier zouden we in onze nabijheid een prachtig stukje Kempens landschap opnieuw tot volle leven kunnen laten komen.